PONUKA AMBULANCIE

V ambulancii klinickej logopédie poskytujeme poradenstvo v oblasti narušenej komunikačnej schopnosti. Zameriavame sa na diagnostiku a intervenciu narušenej komunikačnej schopnosti u detí a dospelých.

VENUJEME SA OBLASTIAM

PORUCHY ARTIKULÁCIE  |  PORUCHY HLASU  |  PORUCHY PLYNULOSTI REČI  |  NARUŠENÝ VÝVIN REČI  |  ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA  |  PORUCHY REČI PRI OCHORENIACH MOZGU  |  PORUCHY REČI PRI RÁZŠTEPOCH  |  SYMPTOMATICKÉ PORUCHY REČI  |  DIAGNOSTIKA A RANÁ TERAPIA DETÍ S PORUCHAMI SLUCHU, AUDITÍVNO-VERBÁLNA TERAPIA

NIE SME V ZMLUVNOM VZŤAHU SO ZDRAVOTNÝMI POISŤOVŇAMI!

Mgr. DANIELA HUDECOVÁ, PhD.

Absolvovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, odbor klinická logopédia v roku 1996.

V roku 1999 atestovala na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny v Bratislave, kde sa neskôr aktívne zúčastňovala na príprave klinických logopédov na špecializáciu v postgraduálnom štúdiu.

Pracovala ako klinická logopédka na Foniatrickom oddelení FN v Bratislave, neskôr na samostatnom oddelení klinickej logopédie (1996 – 2007).

V British International School v Bratislave, ako externý logopéd, viedla terapiu v anglickom jazyku (1999 – 2008).

Vedecko-pedagogický titul PhD. jej bol udelený v roku 2006.

Prostredníctvom Fulbright Scholar Program získala štipendium a zúčastnila sa na študijno-pracovnom pobyte v škole pre deti s poruchami sluchu v Massachusetts v USA (2008 – 2009).

Bola súčasťou projektu „Mobilný pedagóg” založený nadáciou Pontis. Usmerňovala rodičov ako rozvíjať sluchové a jazykové schopnosti ich dieťaťa s poruchou sluchu v domácom prostredí (2015 – 2017).

Ukončila akreditované vzdelávanie organizované firmou MED-EL v oblasti starostlivosti o deti s poruchou sluchu kompenzovanou kochleárnymi implantátmi – Hearing implant rehabilitationist (2024).

Aktívne sa zúčastňuje na zahraničných a domácich konferenciách, odborných podujatiach. Spolupodieľa sa na vedení odborných seminárov doma a v zahraničí, zúčastňuje sa na panelových diskusiách, publikuje odborné články. Spolupracuje so zahraničnými odborníkmi, špecializovanými klinikami a centrami, ktoré sa venujú vzdelávaniu ľudí so sluchovým postihnutím.

AMBULANCIA KLINICKEJ LOGOPÉDIE

Mgr. Daniela Hudecová, PhD.

ORDINAČNÉ HODINY

Po: 8:00 – 13:00
Ut: 12:00 – 17:00
St: 8:00 – 13:00
Št: 12:00 – 17:00
Pi: 8:00 – 13:00

+421 903 700 429

info@ambulancialogos.sk

LOGOS, s. r. o.
Zdravotné stredisko
Saratovská 24 (oproti OC Saratov)
841 02 Bratislava – Dúbravka