POČUJEM – HOVORÍM – KOMUNIKUJEM

OD ZVUKOV K REČI CEZ SLUCH

Hudecová, Adzimová, Petrík

 

Potreba vzdelávať dieťa s poruchou sluchu od útleho veku, kedy je plasticita mozgu najvyššia, je nesporná. Na Slovensku doteraz absentoval ucelený program alebo postup zameraný na rozvoj jazykových schopností prostredníctvom sluchu u detí raného veku (0-3), ktoré majú ťažkú až veľmi ťažkú poruchu sluchu. Rozhodli sme sa zaplniť túto medzeru. Na základe našich skoro 30-ročných skúseností s prácou s deťmi s poruchami sluchu sme pripravili stimulačný program a dali sme mu príznačný názov: Počujem – hovorím – komunikujem: od zvukov k reči cez sluch. Pracovali sme na ňom tri kolegyne, ktoré pracovali v implantačných centrách na Slovensku.

Inšpiráciu pri tvorení tohto programu sme čerpali z materiálu Sound Foundation for Babies (SSFB) (Dickson, 2010). SSFB je rehabilitačný materiál, vytvorený austrálskou spoločnosťou Cochlear, ktorý sa zameriava na rehabilitáciu sluchových a jazykovo-rečových schopnosti detí po kochleárnej implantácii. Je zostavený ako praktická príručka pre rodičov dieťaťa s poruchou sluchu. Zameriava sa na cieľovú skupinu detí vo veku 12-24 mesiacov chronologického veku, ktoré používajú kochleárny implantát. Používajú ho rodičia, ktorí majú obmedzený prístup k rehabilitačnej starostlivosti.

Najjednoduchšie by bolo uvedený program preložiť do slovenského jazyka a získať rehabilitačný program pre slovensky hovoriace deti s poruchou sluchu. To však vzhľadom na špecifiká oboch jazykov nie je možné. Slovenský jazyk je flektívnym jazykom (podstatné mená sa skloňujú, význam slova sa mení príponami, slovesá sa časujú), zatiaľ čo anglický jazyk je analytický (nepoužíva skloňovanie, forma slov ostáva viac-menej rovnaká). Osvojovanie si jazyka anglicky hovoriacich detí je taktiež v istých ohľadoch iné ako osvojovanie si jazyka slovensky hovoriacich detí.

Vytvorili sme preto materiál, ktorý zodpovedá špecifikám osvojovania si slovenského jazyka u detí od približne prvého roku ich života do približne dvoch rokov ich chronologického veku.

Teoretické pozadie

Rozhodli sme sa poskytnúť rodičom kvalitný materiál podložený nielen teóriou, ale opierajúci sa o konkrétne výsledky prác renomovaných zahraničných a hlavne domácich odborníkov v oblasti vývinu sluchových, rečových a jazykových schopností detí (Estabrooks, Schmid-Giovannini, Tait, Bienkowska, Holmanová, Cole, Flexer, Perigoe, Paludetti, Rhoades…). Na základe prác Kapalkovej (2002, 2005, 2010, 2011, 2019), ktorá sa venuje vývinu jazyka u slovensky hovoriacich detí, zásluhou výskumu Hudecovej (2006), ktorá sa venuje oblasti vývinu sluchových schopnosti, auditívno – predverbálneho a raného verbálneho správania u detí s kochleárnym implantátom, prác Adzimovej (2019) a Petrík (2016), ktoré výskumy o vývine sluchových schopností pretavili do praxe.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s prácou s deťmi s poruchami sluchu sme vypracovali uvedený stimulačný program. Rozvíjame v ňom nasledovné oblasti, ktoré budujú komunikáciu dieťaťa.

  1. POČÚVANIE
  2. POROZUMENIE REČI
  3. REČOVÁ PRODUKCIA (expresia)
  4. VÝSLOVNOSŤ
  5. PRÍBEHY, RIEKANKY A PIESNE

Stimulačný program Počujem – hovorím – komunikujem: od zvukov k reči cez sluch je 40-týždňový program, ktorý kopíruje vývin sluchových a jazykových schopností slovensky hovoriacich počujúcich detí. Ide tu o cielenú prácu rodiča s dieťaťom.

Každý týždeň je zároveň rozdelený do piatich podkapitol, ktoré sú pre lepšiu prehľadnosť farebne odlíšené:

Pri zoraďovaní úloh pre rozvoj sluchových schopností dieťaťa do jednotlivých podkapitol Počúvanie (1. až 40. týždeň), sme využili poznatky získané sledovaním vývinu sluchových schopností u slovensky hovoriacich detí s kochleárnym implantátom počas prvých dvoch rokov používania kochleárneho implantátu (Hudecová, 2006). Využili sme poznatky z adaptácie Dotazníka vývinu sluchových schopností (Adzimová, 2019). Opierali sme sa o teoretické a praktické informácie z práce Pracovné listy pre rodičov detí s kochleárnym implantátom v ranom veku (Petrík, 2016). Zohľadňovali sme sociokultúrne špecifiká, v ktorých vyrastajú deti na Slovensku.

V podkapitolách Porozumenie rečiRečová produkcia (expresia) u dieťaťa rozvíjame porozumenie a neskôr produkovanie zvukov reči, slov a viet. Pri ich rozpracovávaní sme vychádzali z výskumov Kapalkovej (2002, 2010, 2011, 2019).

Ďalšou podkapitolou, ktorú sme rozpracovali, bola Výslovnosť. Popisujeme v nej vyvodzovanie a následnú automatizáciu a fixáciu správne vyvodených hlások do reči dieťaťa. Úlohou rodiča je zábavnou formou precvičovať jednotlivé hlásky vo zvukoch reči, v slovách a frázach. Pri vytváraní tejto podkapitoly sme vychádzali zo špecifík vývinu výslovnosti hlások u detí v slovenskom jazyku. Pri tvorbe uvedenej podkapitoly sme vychádzali z prác Hálu, Sováka (1962), Sováka (1981), Dvončovej – Nádvorníkovej (1970, 1975, 1976, 1983), Líšku (1972,1984).

Príprava podkapitoly Príbehy, riekanky a piesne, ktoré sa nachádzajú na konci každého týždňa, bola najväčšou výzvou. Výber piesní a riekaniek nie je náhodný. V poslednej podkapitole každého týždňa si dieťa utvrdí schopnosti, ktoré sa v priebehu týždňa naučilo. Rýmovačkami si dieťa precvičuje používanie tempa, rytmu, melódie (prozodické faktory reči). Pri riekankách s pohybom – „ukazovačkách“ deti prostredníctvom gesta alebo pohybu pochopia význam slova a slovo si spoja s gestom, čím sa buduje porozumenie reči. Príbehy, riekanky a piesne sme sa snažili voliť aj podľa toho, aká hláska sa v danom týždni vyvodzuje alebo precvičuje.

Pre lepšiu orientáciu v uvedenej problematike sme v časti Prílohy poskytli rodičom informácie o vývine dieťaťa aj s prehľadovými informáciami (napr.: Inšpirácie pre prácu s dieťaťom s poruchou sluchu, Komunikačné stratégie, Stratégie zamerané na počúvanie, Usmernenia pre rodičov, Zoznam zvukov reči, každodenných fráz, kompletný materiál ako vyvodzovať, automatizovať a fixovať jednolivé hlásky ktoré sa u počujúceho dieťaťa objavia do 2,5 roka, ich precvičovanie vo zvukoch reči, slovách na začiatku, v strede a na konci slova, a ich precvičovanie vo frázach atď.).

Vypracovali sme tiež slovník pojmov a zoznam odporúčanej literatúry pre prácu s deťmi. Na nasledujúcich snímkach uvádzame príklady rozvíjania Počúvania, porozumenia, rečovej produkcie, výslovnosti. Uvádzame príklady príbehov, básničiek a piesní, ktoré budú rodičia učiť svoje dieťa v niektorých týždňoch.

Materiál je určený nielen pre rodičov detí s poruchou sluchu, ale aj pre klinických logopédov/logopédov v špecializačnej príprave, školských logopédov, surdopédov a iných odborníkov a špecialistov, ktorí majú v starostlivosti dieťa s poruchou sluchu.

Niektoré nápady, myšlienky uvedené v tomto stimulačnom programe si každý terapeut môže prispôsobiť pre prácu s dieťaťom so zameraním na jeho individuálne potreby.

Dúfame, že prostredníctvom uvedeného materiálu: Počujem – hovorím – komunikujem: od zvukov k reči cez sluch, pomôžeme rodinám s deťmi s poruchami sluchu rozvíjať hovorený jazyk ich dieťaťa s poruchou sluchu. Veríme, že v úzkej kooperácii rodiča s odborníkom (surdopédom, logopédom/ klinickým logopédom) sa môže dieťa s NA alebo KI napriek vrodenému alebo získanému sluchovému handicapu stať sluchovo kompetentnejšie, komunikovania schopnejšie a vzdelávať sa so svojimi počujúcimi rovesníkmi.

Čo nás čaká?

Jazyková korektúra

Sponzorské príspevky, aby sme mohli publikovať stimulačný program

Ďakujeme

Ing. Stanislavovi Winklerovi za kontakt s odborníkmi v oblasti rehabilitácie detí s poruchami sluchu kompenzovanou kochleárnymi implantátmi z firmy Cochlear, za prvý stimul a prejavenú dôveru k realizácii predkladaného materiálu.

Doc. Svetlane Kapalkovej, PhD. za obohacujúce odborné diskusie, poradenstvo v oblasti vývinu reči a nezištnú pomoc pri tvorbe kapitol súvisiacich s vývinom reči. Ďakujeme za ľudskú pomoc a za čas strávený rozhovormi ohľadom prípravy stimulačného programu.

Mgr. Veronike Vojtechovskej, Mgr. Jitke Holmanovej za odborné pripomienky a cenné rady pri tvorbe stimulačného programu Počujem, hovorím, komunikujem: od zvukov k reči cez sluch.

Nadácii Pontis za finančnú pomoc pri tvorbe materiálu.

Použitá literatúra

ADZIMOVÁ, S.: Dotazník vývinu sluchových schopností. Slovenský preklad a adaptácia škály hodnotenia sluchových zručností. Z anglického originálu: CALEFFE-SCHENCK, N.S.: Auditory Skills Checklist. MED-EL Corporation 2019.

DICKSON, Ch. L. 2010: Sound Foundation For Babies. Lane Cove: Cochlear Limited, 2010. ABN 96-002-618-073.

DVONČOVÁ, J., JENČA, G., KRÁĽ, A. 1970: Atlas slovenských hlások, 1.vyd. Bratislava: SAV, 1970, 71-063-70.

DVONČOVÁ, J., NÁDVORNÍKOVÁ, V.: Diagnostika a odstraňovanie dyslálie. Foneticko – logopedický aspekt. SPN, Bratislava 1983, 1.vydanie, 67-438-83.

DVONČOVÁ, J., NÁDVORNÍKOVÁ, V.: Fonetika a metodika nápravy chybnej výslovnosti, SPN: Bratislava, 1975. 67-492-75.

DVONČOVÁ, J., NÁDVORNÍKOVÁ, V.: Fonetika a metodika nápravy chybnej výslovnosti (s obrázkovými testami). Bratislava 1976. – In: Logopedický zborník. 6. Reč, čítanie a ich poruchy. Red. J. Liška. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1978, s. 401-402 (rec.).

HÁLA, B., SOVÁK, M.: Hlas, řeč, sluch, SPN, Praha 1962.

HUDECOVÁ, D. 2006: Auditívno-predverbálne správanie a jeho vplyv na vývin jazykových a sluchových schopností u detí s kochleárnym implantátu. Dizertačná práca. Pedagogická fakulta UK, Bratislava 2006.

HUDECOVÁ, D., Vývin sluchových schopností u slovensky a anglicky hovoriacich detí s kochleárnym implantátom. Seminár: Starostlivosť o deti s poruchami sluchu. Bratislava 2014.

KAPALKOVÁ. S. a kol 2010.: Hodnotenie komunikačných schopností detí v ranom veku. Slovenská asociácia logopédov. Bratislava 2010. ISBN 978-80-89113-83-5.

KAPALKOVÁ, S. 2019: Laheyovej metóda ako efektívny nástroj hodnotenia komunikácie rizikových detí v ranom veku. Listy klinické logopedie. 2019; 3(1):8-12. doi: 10.36833/lkl.2019.003.

KAPALKOVÁ, S. 2002: Vytvorenie modelu vývinu jazykových schopností slovensky hovoriacich detí na základe Laheyovej teórie. Dizertačná práca. PdF UK Bratislava 2002

KAPALKOVÁ, S., MIKULAJOVÁ, M. 2011. Nový skríning na hodnotenie komunikačného správania u detí v ranom veku. In: Pediatria pre prax. [online]. 2011. 12/4. [citované 2016-8-1]. s.171-172. (Dostupné na internete) ISSN 1339-4231

LIŠKA, J.: Systém v zostavovaní logopedických riekaniek a textov pre výchovu a terapiu reči. In: Lišková, O. a kol.: Logopedický zborník. 7. Logopedická osveta a metodika. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1984, s. 57-66, rus. res. s. 67-68.

LIŠKA, J.: Základy slovenskej ortofónie a ortoepie pre logopedickú prax. In: LIŠKA, J. a kol.: Logopedický zborník 1. Logopedické poradenstvo. Krajský úrad národného zdravia. Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1972, s., 37-106, 83-028-72.

PETRÍK, M.: Pracovné listy pre rodičov detí s kochleárnym implantátom v ranom veku, Písomná práca ku špecializačnej skúške, Bratislava, 2016